Blogs

Epson EP-801A lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson EP-801A bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson EP-801A service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PX-205 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PX-205 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PX-205 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson PM-A840S lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson PM-A840S bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson PM-A840S service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm...

Epson RX590 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson RX590 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson RX590 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-315 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-315 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-315 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson NX100 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson NX100 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson NX100 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson WF 840 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson WF 840 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson WF 840 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson S21 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson S21 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson S21 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để reset bộ đếm...

Epson EP-10VA lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson EP-10VA bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson EP-10VA service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-220 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-220 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-220 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX4300 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX4300 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX4300 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson DX4050 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson DX4050 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson DX4050 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX7700 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX7700 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX7700 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson CX6300 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson CX6300 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson CX6300 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson XP-631 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson XP-631 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson XP-631 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Epson DX5050 lỗi service required - Lỗi này chủ yếu do chip đếm trên hộp mực thải của máy in Epson DX5050 bị hết hạn. - Mô tả lỗi Epson DX5050 service required: The Printer's Ink Pads at the end of their service life. Please contact Epson Support , đèn đỏ nhấp nháy chớp qua chớp lại ở biểu tượng giọt mực và giấy. - Cách sửa: dùng phần mềm để...

Hiện tượng máy in Samsung CLP-310 không in được? - Máy in Samsung CLP-310 không in được, nhấy nháy đèn đỏ hiển thị các cảnh báo lỗi: Toner cartridge life end, Low toner, empty toner, replace toner/stop, replace new cartridge, repare new cartridge, prepare toner, end of life replace new cart, toner exhausted... Wait Image Image Error Reset Printer, very low toner stop, B/Y/M/C cartridge...

ETC